web analytics

Yıllık arşiv 17 Kasım 2020

ileadministrator

ADAPAZARI’NDA 7 MAHALLENİN İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

Adapazarı’nın Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı ve 6 Şubat Perşembe gününden itibaren bir aylık askı sürecine çıktı.

Adapazarı’nın Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı ve 6 Şubat Perşembe gününden itibaren bir aylık askı sürecine çıktı.

Muhtarlıklarda Askıda Kalacak

Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı. 7 mahalleye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 aylık askı sürecinde kalacak.

Askıya çıkan Uygulamalı İmar Planları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar bağlı olduğu mahalle muhtarlıkları ve Adapazarı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

ileadministrator

JEOTERMAL KAYNAKLAR KİRAYA VERİLEBİLECEK

Sakarya Valiliği (YİKOB) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Kocaali, Pamukova ve Akyazı İlçelerindeki Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları Kiraya Verilecek.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 15 Eylül 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı Sakarya adresinde yapılacak.

1- İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
İŞİN ADI:
A) Sakarya İli, Kocaali İlçesi dahilinde, 1800 hektar alana sahip, 3330801 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta
Sağa (Y)314000311000313000316000
Yukarı (X)4539000453900045450004545000

B) Sakarya İli, Pamukova İlçesinde bulunan, 4977,48 hektar alana sahip, 3342033 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta
Sağa (Y)258943260981253373251427
Yukarı (X)4492493448657744840874490031

C) Sakarya İli, Akyazı İlçesinde bulunan, 1000,05 hektar alana sahip, 3342042 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta
Sağa (Y)309498312000312000309500309500309498
Yukarı (X)449500044950004491000449100044947434494743

2- Tahmin Edilen Bedel:


İLÇEERİŞİM
NUMARASI
ALAN (HEKTAR)MUHAMMEN
BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİTRT SAATİNE GÖRE İHALE SAATİ
A)Kocaali33308011800130.003,70-TL+KDV3.900,11-TL15.09.202010:00
B)Pamukova33420334977,48347.416,41-TL+KDV10.422,49-TL15.09.202010:30
C)Akyazı33420421000,05109.477,70-TL+KDV3.284,33-TL15.09.202011:00

3- İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA
b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif

5- Tekliflerin:
a) Verileceği Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2- Noter tasdikli imza beyannamesi
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan hesaba peşin olarak ödenecektir.

12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ileadministrator

AKYAZI’DA HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

. PLANLAMANIN AMACI

Hidroelektrik Santraller genel yapısı itibari ile çevreye uyumlu, yüksek verimli yenilenebilir, uzun ömürlü, işletme gideri düşük ve dışa bağımlılığı olmayan çevresel etkileri birçok enerji üretim tesisinden düşük olan tesislerdir. Bu kapsamda bu potansiyeli değerlendirmek ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla, Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde Akım Enerji A.Ş. tarafından Keremali HES(0.49 MW) kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda imar planı yapılabilmesi amacıyla; halihazır haritalar hazırlanmış, kurum kuruluş görüşleri sorulmuş, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

2. PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı, Sakarya İli Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli G25D09D halihazır haritası içerisinde 3096 m2 lik büyüklüğü sahip hidroelektrik santral alanını kapsamaktadır.

3. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Planlama alanına en yakın karayolu güzergahı Anadolu Otoyolu dur. Bu yol ile bağlantı Pazarköy Mahallesi üzerinden Akyazı otoyol gişelerinden sağlanmaktadır. Planlama alanının Akyazı İlçe merkezine uzaklığı 3 km. Sakarya İl merkezine uzaklığı 30 km. dir.

4. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR

Planlama alanının bulunduğu bölgede 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Akyazı- Kuzuluk Termal Turizm Alanı Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır.

5. JEOLOJİ DURUMU

Planlama alanına ilişkin imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 10.08.2020 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan ve planlama alanı yerleşime uygunluk açısından önlemli alan 2.1 ve önlemli alan 5.1 olarak değerlendirilmiştir.

6. HARİTA VE KADASTRO DURUMU

Planlama alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaları yapılmıştır. Planlama alanında tapu kaydı olmayıp orman haritalarında ormanlık alan olarak belirlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünden HES projesi ile ilgili Orman izni alınmıştır. Plan onama sınırı, orman izin sınırı esas alınarak belirlenmiştir.

7. HİDROELEKTRİK SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER

Keremali HES (0.49 MW), Keremali Dağından 1236 m. yükseklikten elde edilen içme suyunun 18 km. lik isale hattı üzerinden 5 adet mahalleye ulaştırılması ve isale hattı üzerinde Keremali HES projesinin yapılarak kendi cazibesi ile oluşan su basıncından faydalanılarak elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.

8. PLAN KARARLARI

Tüm kurum görüşleri, analiz ve çalışmalar sonucunda planlama alanında 3096 m2 büyüklüğünde Enerji Üretim Alanı planlanmıştır. Tesisin ulaşım bağlantısı 15 m. lik yol ile mevcut yola bağlanacak şekilde planlanmıştır. Sonuç olarak bölgenin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda kamu yararı gözetilerek planlama çalışmaları hazırlanmıştır.

ileadministrator

Referanslarımız

Hizmet Verdiğimiz Kuruluşlardan Bazıları
Lütfen referans isteyiniz.

​Sakarya Ertaş Harita Ltd. Şti.

Yönetim Anlayışı
Kurumsal Yapısı
Profesyonel Ekibi
​Teknolojik Ekipmanı
Araç Parkı
Zamanında Teslimat Anlayışı
Hizmet Anlayışı​

İle Sektördeki Hizmet Anlayışını Değiştirerek SAKARYA Bölgesinde Bu Konuda Öncü Kuruluşlar Arasına Girmeyi Başarmıştır.

Note: Carousel will only load on frontend.
Note: Carousel will only load on frontend.